[pravila nagradne igre]

Pravila nagradne igre »#TrenutekZAPhilips«
  1. člen: Organizator
Navtika plus d.o.o. (v nadaljevanju: organizator) prireja nagradno igro oz. nagradno igro v reklamne namene, po v nadaljevanju navedenih pravilih.
  1. člen: Trajanje nagradne igre
Nagradna igra poteka na družbenem omrežju Instagram https://www.instagram.com/grazia_si
  1. člen: Pogoji in način sodelovanja v nagradni igri
V nagradni igri lahko sodelujejo vsi državljani Republike Slovenije, rezidenti Republike Slovenije in državljani držav članic Evropske unije, ki so fizične osebe in bodo v času trajanja nagradne igre izpolnili pogoje za sodelovanje v nagradni igri, in sicer tako, da bodo na družbeno omrežje Instagram naložili fotografijo #TrenutekZAPhilips – situacijo, ki opisuje nered, ko bi potrebovali sesalec za urejanje, uporabili tag #SpeedProMaxAqua ter označili @philips_si in @grazia_si ter uporabili SpeedPro Max Aqua GIF. Posameznik lahko vsak dan naloži več fotografij na Instagram Story ali Instagram objav, @grazia.si pa vsak dan objavi najbolj izstopajoče. V nagradni igri ne smejo sodelovati pravne osebe, s.p.-ji in osebe, ki sodelujejo pri organizaciji, pripravi in izvedbi nagradne igre ter zaposleni pri organizatorju ali v njegovih poslovnih enotah ali odvisnih družbah ter njihovi ožji družinski člani. Vsaka takšna prijava se bo štela za neveljavno. Sodelujoči z objavo fotografije v okviru te nagradne neizključno ter časovno in teritoralno neomejeno, prenaša materialne avtorske pravice na fotografiji. Sodelujoči se izrecno strinja, da lahko organizator fotografije, ki nastanejo na podlagi sodelovanja v nagradni igri, uporablja v promocijske namene. Objava fotografije pod naštetimi pogoji šteje kot sodelovanje v nagradni igri in da sodelujoči soglaša z vsemi pogoji in pravili v zvezi z nagradno igro. Prepovedana je uporaba kakršnihkoli računalniških kod, škodljivih programov, zlorabe aplikacije ali drugih ravnanj, ki bi lahko motila nagradno igro, jo onesposobila, ji škodovala ali omogočila njeno zlorabo. V navedenih primerih bodo sodelujoči, z njim povezane osebe ali skupine oseb izključeni iz sodelovanja v nagradni igri. Prav tako bo iz sodelovanja izključena oseba, ki bi v nagradni igri uporabila fotografijo, ki ni njeno avtorsko delo ali zanjo predhodno s strani avtorja ni prejela soglasja za uporabo. Organizator v navedenih primerih ne nosi nikakršne odgovornosti. Sodelovanje v nagradni igri ni pogojeno z nakupom.
  1. člen: Nagrada
Nagrada za sodelovanje v nagradni igri je baterijski sesalnik PHILIPS SpeedPro Max Aqua.
Nagrado prejme le en izžrebanec. Organizator nagradne igre ne odgovarja, če nagrade ni mogoče izročiti zaradi neposredovanih ali napačno posredovanih podatkov sodelujočega. Sodelujoči je dolžan poskrbeti, da sledi razglasitvi nagrajenca in po žrebu pošlje na uredništvo svoje, resnične in pravilne podatke. V primeru, da se po žrebu izkaže, da sodelujoči ni oddal pravilnih podatkov, ni oddal svojih podatkov, ni uporabil svoje fotografije, ali je zlorabil računalniški sistem za glasovanje ali da je kako drugače kršil ta pravila in pogoje, tak sodelujoči ni upravičen do nagrade. Nagrada ni zamenljiva, izplačljiva v gotovini ali prenosljiva na tretjo osebo ter je ni možno zamenjati za izdelek ali storitev organizatorja.
    5. člen: Žreb in razglasitev nagrajenca
Med osebami, ki bodo v nagradni igri sodelovale na način, da bodo naložile fotografije, bo organizator enemu sodelujočemu po naključnem žrebu podelil nagrado. Nagrada za sodelujočega bo podeljena z naključnim elektronskim žrebom. Žrebanje bo potekalo 24. 12. 2020, ob 12:24 na sedežu organizatorja. Žrebanje se bo opravilo elektronsko, in sicer tako, da se podatki (ime in priimek ter naslov elektronske pošte) vseh sodelujočih, ki izpolnjujejo pogoje sodelovanja v žrebu nagradne igre, vnesejo v elektronsko zbirko podatkov, izmed katerih se naključno izžreba dobitnik nagrade. Pritožba na žreb nagrajencev ni mogoča.
Organizator si pridružuje pravico, da sodelujočega, ki ne deluje v skladu s pravili in pogoji sodelovanja, trajno izloči iz sodelovanja v nagradni igri. Nagrajenec bo razglašen na družbenem omrežju Instagram https://www.instagram.com/grazia_si. Nagrajenec bo objavljen tudi na Facebook strani Grazia Slovenija. Izžrebanec lahko odkloni prevzem nagrade. Če izžrebanec sprejem nagrade odkloni, je tako organizator v razmerju do takšnega izžrebanca prost vseh obveznosti po tej nagradni igri. Hkrati organizator pridobi pravico razpolaganja z nagrado v kakršen koli drug namen.
  1. člen: Prevzem nagrade
Nagrada bo nagrajencu poslana po pošti. Za osebe, mlajše od 18. let, morajo nagrado prevzeti njihovi skrbniki oz. zakoniti zastopniki. Organizator ne prevzema nobene in nikakršne odgovornosti za kakršnokoli škodo, ki bi nastala kot posledica prevzema ali koriščenja nagrade, s čimer se udeleženci izrecno strinjajo. Organizator prav tako ne odgovarja za izgubljene pošiljke ter napačno ali nečitljivo navedene kontaktne podatke. Če se posamezni nagrajenec na obvestilo o prejemu oziroma prevzemu nagrade ne bo odzval (posredoval vseh zahtevanih podatkov v pisni obliki ali preko e-pošte) v roku 8 dni od prejema obvestila, ali se bo nagradi odpovedal, bo izgubil pravico do nagrade. V tem primeru se ta nagrada ne podeli. Sodelujoči v nagradni igri so seznanjeni z možnostjo osvojitve nagrad in v zvezi s tem se strinjajo, da bodo v kolikor bo to potrebno, organizatorju posredovali vse potrebne podatke. Nagrajenec je po Zakonu o dohodnini davčni zavezanec, zato je pred prevzemom nagrade dolžan predložiti fotokopijo davčne številke in osebne izkaznice. Plačilo vseh davkov od nagrad (vključno z DDV-jem) je odgovornost organizatorja. Organizator bo za nagrajenca od vrednosti nagrade odvedel akontacijo dohodnine v skladu z veljavnimi predpisi.
  1. člen: Sprememba pravil
Organizator igre si pridržuje pravico, da v vsakem trenutku spremeni pogoje nagradne igre, če to zahtevajo vsebinski, komercialni ali tehnični vzroki.
  1. člen: Obvezujoča pravila
Pravila so obvezujoča za organizatorja in druge osebe, ki so kakor koli povezane z nagradno igro in izdajo nagrade, ter za udeležence, ki s sodelovanjem v nagradni igri priznavajo ta pravila in se obvezujejo, da jih bodo v celoti upoštevali. Pravila in pogoji nagradne igre so v času trajanja nagradne igre v celoti na vpogled na spletnem mestu www.grazia.si/category/pravilanagradneigre/.
  1. člen: Soglasje
Zbirka osebnih podatkov udeležencev nagradne igre obsega Instagram profil osebe, poleg tega bo organizator nagradne igre od nagrajenca naknadno pridobival in dopolnil zbirko osebnih podatkov še z naslednjimi podatki: – ime in priimek, – naslov stalnega oz. začasnega prebivališča, – davčna številka.
Organizator nagradne igre se obvezuje, da bo osebne podatke nagrajenca uporabljal izključno za namene izvedbe nagradne igre, podeljevanja nagrade v nagradni igri in plačila akontacije dohodnine. Udeleženec v nagradni igri daje organizatorju osebno privoljenje, da se njegovi podatki uporabljajo in računalniško obdelujejo za potrebe te nagradne igre. S sodelovanjem v nagradni igri udeleženec organizatorju dovoli hranjenje posredovanih osebnih podatkov do zaključka nagradne igre z namenom objave nagrajenca. Organizator se zavezuje, da drugih podatkov nagrajenca ne bo posredoval tretjim osebam, razen če je to potrebno zaradi izvedbe nagradne igre ali če je to dolžan v skladu z veljavnimi predpisi. V času upravljanja osebnih podatkov ima posameznik možnost vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa osebnih podatkov v zbirki podatkov, skladno z veljavnimi predpisi. Sodelujoči v nagradni igri lahko v času trajanja nagradne igre prekliče sodelovanje v nagradni igri, s čimer se bodo njegovi osebni podatki izbrisali iz baze osebnih podatkov. Za prekinitev sodelovanja v nagradni igri mora podati zahtevek na elektronski naslov: (grazia@grazia.si). S sodelovanjem v nagradni igri se sodelujoči strinjajo, da lahko organizator objavi njihovo ime in priimek na Facebook strani Grazia Slovenija in na Instagram profilih grazia_si ter philips_si.
S sodelovanjem v nagradni igri, se sodelujoči strinja, da lahko organizator in podjetje Philips Slovenija morebitne fotografije sodelujočih objavi na svoji spletni strani in družabnih omrežjih kot so Facebook in Instagram. Skladno z veljavno zakonodajo lahko oseba, na katero se osebni podatki nanašajo, zaprosi pri upravljavcu osebnih podatkov za njihovo posredovanje. Upravljavec zbirke osebnih podatkov bo posamezniku odgovoril najkasneje v roku 30 dni po prejemu zahteve. Upravljavec zbirke osebnih podatkov je organizator nagradne igre – Navtika plus, d.o.o.
  1. člen: Reševanje sporov
V primeru sporov, ki nastanejo v zvezi z nagradnim žrebanjem, je pristojno sodišče po sedežu organizatorja nagradne igre.
  1. člen: Veljavnost pravil
Pravila pričnejo veljati 1. 12. 2020.

Podobni prispevki

Copyright 2015 - www.grazia.si